Kyrkan

Kyrkan grundades för nästan tusen år sedan av en människa vid namn Erathis. När hon levde var hon en enkel mjölnerska som en dag fick en vision och en mission. Vid tillfället rådde krig i imperiet Nerath som blivit invaderat av odjur och demoner. Erathis lyckades förena imperiets kolonier i en gemensam tro, och tillsammans kunde kolonierna stå emot bestmännen och deras demoniska herrar och till och med fördriva dem tillbaka till avgrunden.

Neraths huvudstad Nera hade dessvärre redan fallit men kolonierna under kyrkans beskydd bestod. Erathis grundade en stad och stat på ruinerna av Nera, som blev kyrkans högsäte, och därifrån styrde hon över kyrkan fram till sin död. När hon på sin ålders höst intog sin plats hos gudarna som deras jämlike valde de högsta representanterna från respektive guds tempel ut hennes efterträdare, som sedan dess har haft titeln påve.

Kyrkan är organiserad hierarkiskt. Överst är påven. Påven tjänas av kardinaler som är sju till antalet, en från varje kult utom från påvens egen kult. Kardinalerna leder en stor organisation av byråkrater som administrerar påvestaten. De har även kontroll över påvestatens armé. Kardinalerna tjänar kyrkan som helhet och står lite vid sidan av resten av hierarkin. När en påve dör väljer kardinalerna en ny påve från sina led. Eftersom påvens kult inte representeras av de sju kardinalerna blir det aldrig en påve från samma kult två gånger i rad (utom i underliga undantagsfall). Detta anses vara väldigt vist och rättvist, sannerligen inspirerat av gudarna att inrätta kyrkan på detta sätt.

Även om kyrkan är förenad så är fortfarande prästerskapet uppdelat i kulter tillägnade de olika gudarna. Kulternas existens utgör den största källan till dramatik och inre tvistemål inom kyrkan, eftersom gudarnas anhängare ofta försöker stärka sin egen guds prestige och makt inom organisationen, utan att för den sakens skull få hela kyrkan att splittras. Man kan säga att ju högre upp i hierarkin som en präst befinner sig desto mindre betydelse har hans eller hennes ursprungliga kult, men detta är väldigt individuellt. Få är de kardinaler som helt har kunnat skaka av sig sin ursprungliga kults inflytande och enbart tjäna den förenade kyrkan utan favorisering eller fördomar.

Kulternas hierarki består av präster, biskopar och en ärkebiskop. Det finns en ärkebiskop för varje område, oavsett om det är en stadsstat eller ett helt land. De forna kolonierna kom i alla storlekar men kyrkan beslutade att varje regent skulle ha en motsvarande ärkebiskop. Ärkebiskopen tjänas av biskopar eller överstepräster som styr över sin respektive kult inom området. De är oftast sju till antalet. Varje kyrka utgör ett stift, och varje stift har en präst. Om det finns flera präster inom stiftet så är en av dem huvudansvarig och kallas präst, och de övriga assisterar och kallas dekaner. Varje stift kan ha präster och dekaner med ursprung från flera olika kulter, beroende på stiftets storlek och komposition.

Ärkebiskopen för ett område väljs av biskoparna och prästerna i det området. Det är en storslagen affär som brukar ta flera dagar eller veckor. För att det inte ska bli kaos så är det oftast bara biskoparna som möts och väljer, i enlighet med sina prästers önskemål. Förr i tiden blev det ibland kaos när biskoparna valde på ett sätt som prästerna inte kommit överens om, så numera röstar biskoparna anonymt.

När en ny kardinal behövs så väljer påven en ersättare från ärkebiskoparna. Ifall påven av någon anledning inte kan välja, t ex för att påven är död, så väljer de kvarvarande kardinalerna först en ny kardinal och därefter väljer de en ny påve

Zodiaken

Eftersom alla gudarna representeras av stjärnbilder så kallas kyrkans panteon för Zodiaken. Astrologi utgör en viktig metod för att tolka gudarnas vilja och astrologerna inom kyrkan är därför naturligtvis bland de mest viktiga och mäktiga individerna. Kyrkan ser inte med blida ögon på osanktionerade astrologer. Astrologerna är uppdelade på olika ordnar som bär namn efter de torn som astrologerna använder för sina observationer: Järntornet, Koppartornet, Elfenbenstornet och Kristalltornet är några av dessa.

Kalendern

I Zodiaken ingår Avandra, Bahamut, Corellon, Erathis, Ioun, Kord, Moradin och Pelor. Dessa gudar och några till hedras i kalendern. Året är 365 dagar, 12 månader med 30 dagar i varje (förutom Banes månad som blivit förkortad flera gånger under årens lopp för att förlänga andra gudars månader). Sju speciella dagar infaller den 21:a dagen i december, första dagen i januari, 21:a dagen i mars, första dagen i april, 21:a dagen i juni, 21:a dagen i september och sista dagen i Oktober. Dessa månader har alltså 31 dagar. Ursprungligen var Midvinter början på året men sedan tusen år tillbaka är det istället dagen för kyrkans grundande som markerar årets början.

Månad Gud Årstid Gud Specialdagar Dagar i månaden
December Lolth Vinter Korpdrottningen Midvinter 31
Januari Tiamat Vinter Korpdrottningen Nyår 31
Februari Bane Vinter Korpdrottningen 28
Mars Kord Vår Corellon Vårdagjämning 31
April Avandra Vår Corellon Avandras dag 31
Maj Erathis Vår Corellon 30
Juni Ioun Sommar Pelor Midsommar 31
Juli Bahamut Sommar Pelor 30
Augusti Moradin Sommar Pelor 30
September Melora Höst Sehanine Höstdagjämning 31
Oktober Zehir Höst Sehanine De Dödas Dag 31
November Vecna Höst Sehanine 30

Kyrkans Bud

Det finns åtta bud, ett för varje gud i Zodiaken. De individuella kulterna har såklart fler regler men de övergripande kyrkliga buden är universella för alla rättrogna.

  • Du ska inte äga slavar. (Avandra)
  • Du ska inte utöva svart magi. (Corellon)
  • Du ska inte ljuga. (Ioun)
  • Du ska inte dyrka falska gudar. (Kord)
  • Du ska lyda. (Bahamut)
  • Du ska vara rättvis. (Erathis)
  • Du ska respektera din familj. (Moradin)
  • Du ska vara barmhärtig. (Pelor)

Andra gudar

Zehir, Vecna, Lolth, Tiamat, Bane, Melora, Sehanine och Korpdrottningen ingår inte i Zodiaken och är inte officiellt en del av kyrkan (men har ändå stjärnbilder). Trots detta är dessa gudar och gudinnor fortfarande viktiga för gemene man och de dyrkas ofta vid sidan av Zodiaken även på platser där kyrkans inflytande är stort. Kyrkan må vara emot detta men har med vissa undantag låtit det passera.

Under vissa påvar och andra höga digniteters inflytande har De Tre Systrarnas kulter förföljts och bekämpats. Kyrkans nuvarande inställning är att De Tre och deras präster utför nödvändiga och viktiga ritualer vars kraft och rätt enligt uråldrig hävd tillfaller dessa gudinnor. Viktigast bland dessa är barndop (Melora), vigslar (Sehanine) och begravningar (Korpdrottningen).

Bane har föga inflytande inom kyrkans domäner, men utanför dess gränser finns det ett antal starka imperier och riken där Banes kult har varit eller fortfarande är dominerande. I krigstider växer hans anhängares antal även på platser där kyrkan förmodas vara i kontroll, och i tider som dessa med korståg och oroligheter så är Bane en kraft att räkna med.

Kyrkan

Solfager FredrikSvanberg